MANIFEST VOOR DE RECHTEN VAN DE DINGEN

De DINGENPARTIJ vindt de tijd rijp om het ding weer die aandacht te geven die het, volgens haar, verdient. De huidige massaconsumptie en massaproductie zorgen er voor dat men opgroeit met het idee dat dingen eenvoudig te vervangen zijn en altijd en overal ter beschikking staan. Vluchtigheid neemt de overhand nu de productie van veel dingen zo massaal, zo mondiaal en zo goedkoop is geworden. Liefdeloosheid is het gevolg. Onverschilligheid en vandalisme zijn rechtstreeks terug te voeren tot het feit dat het respect voor het ding dreigt te verdwijnen.

Er waren partijen nodig om te bewerkstelligen dat de mensen in een samenleving met respect behandeld werden. De slavernij is nog niet eens zo lang geleden afgeschaft, het vrouwenkiesrecht is van nog recenter datum. De universele rechten van de mens zijn een solide basis geworden waarop men zich kan beroepen. Nederland is uniek in de wereld nu in de politieke arena een partij, De Partij voor de Dieren, het opneemt voor de rechten van het dier. De logische volgende stap is een partij die het opneemt voor het ding. De DINGENPARTIJ wil een breed draagvlak creëren voor de belangen en de rechten van de dingen.

Het begrip DING wordt door de DINGENPARTIJ als volgt afgebakend: materiële zaken die zijn bedacht, ontworpen en geproduceerd door mensen of door machines. Vluchtige en/of ongrijpbare zaken als plannen, ideeën, idealen, ambities en gedachten vallen hier dus buiten, maar vormen natuurlijk wel de grondvesten van de partij.

De DINGENPARTIJ is van mening dat dingen die vanuit een zuivere gedachte zijn ontworpen en met aandacht en vakmanschap zijn gemaakt, recht hebben op een zorgvuldig en langdurig gebruik.

De DINGENPARTIJ is voor bescherming van authentieke dingen en ontwikkeling van cultuurgebonden gebruiksvoorwerpen. Deze gedachte houdt in dat ontwerpers er zich weer rekenschap van moeten geven voor wie zij ontwerpen. De doelgroep moet helder en specifiek zijn en niet algemeen en diffuus zoals nu vaak het geval is met producten die massaal en overal ter wereld aan de man gebracht moeten worden.

De DINGENPARTIJ is tegen de veralgemenisering van gebruiksvoorwerpen. Overal ter wereld dreigen dezelfde dingen de plaatselijke, cultuurgebonden dingen te verdringen.

De DINGENPARTIJ is voor kwaliteitsverbetering van de dingen. Duurzaamheid moet het devies zijn in zowel de productie als in het ontwerp van de dingen zelf.

De DINGENPARTIJ is tegen grootschalige en goedkope productiemethoden van dingen in hoge oplages. Door de lage prijzen wordt een weggooicultuur gestimuleerd. Kwaliteitsverlies en vervreemding nemen toe. De partij is tegen elk wegwerpproduct. Politieke maatregelen kunnen ervoor zorgen dat de producenten van gebruiksvoorwerpen weer gaan kiezen voor een creatief en innoverend productieproces waarbij het accent niet ligt op goedkoop en snel maar op zorgvuldigheid, kwaliteit en duurzaamheid.
De DINGENPARTIJ is voor herwaardering van sporen van gebruik, deze sporen duiden op een actief en productief leven. Hergebruik zou statusverhogend moeten werken. Zoals er dierenasiels zijn zo pleit de DDP ook voor asiels voor opvang en aandacht voor het bedreigde ding. De huidige kringloopwinkels passen goed in dit beleid.

De DINGENPARTIJ beschouwt de kunstenaars Morandi, Picasso, Duchamp en Warhol als voorvechters van de rechten van het ding.

 

Velp, 7 oktober 2007
Gerrit van Middelkoop

Aanbevolen literatuur >>